EIAC

Lonestar Abu Dhabi
LB-223-TEST
Lonestar Dubai
LB-019-TEST
Lonestar Jebel Ali
LB-411-TEST

ENAS

Lonestar Abu Dhabi
NAL-046

GAC

Lonestar Dubai
ATL 0042

Lloyds Register - Lonestar Abu Dhabi

ISO 9001:2015

ISO 14001:2015

OHSAS 18001:2007

Lloyds Register - Lonestar Dubai

ISO 9001:2015

ISO 14001:2015

OHSAS 18001:2007

Lloyds Register - Lonestar Iraq

ISO 9001:2008

ISO 14001:2004

OHSAS 18001:2007