EIAC

Lonestar Dubai
019-LB-TEST
Lonestar Dubai
080-IB
Lonestar Jebel Ali
184-LB-TEST
Lonestar Abu Dhabi
122-LB-TEST

GAC

Lonestar Dubai
ATL 0042

Lloyds Register - Lonestar Abu Dhabi

ISO 9001:2015

ISO 14001:2015

OHSAS 18001:2007

Lloyds Register - Lonestar Dubai

ISO 9001:2015

ISO 14001:2015

OHSAS 18001:2007