EIAC

Lonestar Dubai
LB-TEST-019
Lonestar Abu Dhabi
LB-TEST-122

IAS

Lonestar Dubai
IAS TL-1098

TUV-SUD Middle East – Lonestar Dubai

ISO 9001:2015
ISO 14001-2015
ISO 45001-2018

TUV-SUD Middle East – Abu Dhabi

ISO 9001:2015
ISO 14001-2015
ISO 45001-2018

ENAS NAL 046

Lonestar Abu Dhabi
NAL-046

GAC

Lonestar Dubai
ATL 0042